اهداف

تلاش در جهت گسترش و فراگیر شدن انجمن فعالان اقتصادی با برنامه ریزی برای جذب افراد حقیقی و حقوقی که واجد شرایط لازم عضویت در انجمن فعالان اقتصادی باشند